کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران-گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها