علی چگینی:

  • دانشجوی ورودی سال 93 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
  • دانشجوی برتر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در دو سال تحصیلی 95 - 94 و 96 - 95
  • حل تمرین درس "تئوری احتمالات و کاربردهای آن" دکتر ابراهیم تیموری در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
  • حل تمرین درس "آمار مهندسی" دکتر عبدالرحمن حائری در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
  • حل تمرین درس "آمار مهندسی" دکتر دین محمد ایمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
  • کارآموز برتر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در نیمسال سوم تحصیلی 96-95 (تابستان 1396)
  • عضو هیئت مؤسس نشریه سامانه نو (دو ماهنامه علمی-تخصصی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)
  • عضو هیئت تحریریه نشریه سامانه نو (دی 94 تا بهمن 96)