علی چگینی:

 • دانشجوی کارشناسی ورودی سال 93 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دانشجوی برتر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در دو سال تحصیلی 95 - 94 و 96 - 95
 • دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال 97 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران-گرایش بهینه سازی سیستم‌ها
 • حل تمرین درس «تئوری احتمالات و کاربردهای آن» دکتر ابراهیم تیموری در نیمسال اول 97-96
 • کمک مدرس درس «مهندسی فاکتورهای انسانی» دکتر روزبه قوسی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
 • حل تمرین درس «آمار مهندسی» دکتر عبدالرحمن حائری در نیمسال دوم 97-96 و در نیمسال اول 98-97
 • حل تمرین درس «آمار مهندسی» دکتر دین محمد ایمانی در نیمسال دوم 97-96
 • حل تمرین درس «تئوری احتمالات و کاربردهای آن» دکتر دین محمد ایمانی در نیمسال اول 98-97
 • کارآموز برتر دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در نیمسال سوم تحصیلی 96-95 (تابستان 1396)
 • عضو هیئت مؤسس نشریه سامانه نو (دو ماهنامه علمی-تخصصی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران)
 • عضو هیئت تحریریه نشریه سامانه نو (دی 94 تا بهمن 96)